IHP – INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN VOOR ONDERWIJSHUISVESTING

Een integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijft de ambitie van een gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting met bijbehorende investeringen. De ambitie is gebaseerd op een visie, de financiële mogelijkheden van de gemeente en een inventarisatie van de huidige voorzieningen. Een analyse van trends en ontwikkelingen wordt hierin ook betrokken.

Om de investeringen in de onderwijshuisvesting voor meerdere jaren te bepalen stellen veel gemeenten een integraal huisvestingsplan (IHP) op. Een goede analyse van de toekomstige huisvestingsbehoefte leidt tot een beter aanbod. Het zal ook leiden tot een betere spreiding en bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen. Een IHP wordt in gesprek met scholen ontwikkeld. Op deze manier kunnen gemeenten samen met schoolbesturen een duidelijk huisvestingsbeleid voeren. Een IHP beschrijft de gewenste toekomstige voorzieningenstructuur, met bijkomende investeringen.

HOE VERLOOPT HET PROCES?

Als eerste wordt er vanuit een visie nagedacht over de toekomst. Daarnaast worden er trends en beleidsontwikkelingen geanalyseerd. Er wordt vervolgens gekeken naar de huidige capaciteit en de toekomstige ruimtebehoefte. Ontwikkelingen bij partners, bijvoorbeeld een kinderopvang worden ook in beeld gebracht. Dit alles wordt vertaald in een gewenste voorzieningenstructuur. Om die voorzieningsstructuur te realiseren wordt er een raming gemaakt van de benodigde investeringen.

Een IHP bevat meestal ook een aantal scenario’s om de gewenste voorzieningenstructuur te realiseren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid (financiële) keuzes te maken. Het resultaat is een beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: zowel ruimtelijk, kwalitatief als financieel.

 

MOGELIJK EEN WETTELIJKE STATUS?

Integrale huisvestingsplannen krijgen mogelijk een wettelijke status. De Algemene Rekenkamer adviseert dat in haar rapportage over de onderwijshuisvesting. De VNG (gemeenten) en koepels van schoolbesturen (PO-raad en VO-raad) zijn hier ook voorstander van. Klik hier voor meer informatie.

IHP – VAN INSTANDHOUDING NAAR AMBITIE

Een IHP kan reactief beleid ombuigen naar een beleid met ambitie. Het biedt gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid een gericht huisvestingsbeleid te voeren, strategische keuzes te maken en besluiten integraal af te wegen. Een IHP geeft meerjarig inzicht in de omvang, kwaliteit en kosten van schoolgebouwen.

Zonder IHP vallen gemeenten terug op de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Volgens deze verordening kunnen Schoolbesturen jaarlijks aanvragen indienen bij de gemeente. Deze programmaprocedure is voornamelijk gericht op het achteraf toekennen van huisvestingsvoorzieningen en heeft dus een reactief karakter.

IHP – GEVOLGEN VAN BEVOLKINGSKRIMP

Veel gemeenten hebben te maken met bevolkingskrimp. De consequenties hiervan worden in een IHP meegenomen. Krimp heeft gevolgen voor het onderwijs en verenigingsleven. Het vraagt om een weloverwogen visie op de functie en spreiding van voorzieningen. Moeten kleine scholen in buurdorpen met elkaar fuseren of gaan we opschalen en voorzieningen als brede scholen en multifunctionele accommodaties in de grotere plaatsen realiseren?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

VOORBEELD

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben wij een IHP opgesteld voor het basisonderwijs. In het IHP zijn afspraken gemaakt over leerlingenstromen. Hierdoor wordt een goede spreiding van scholen geborgd. Daarnaast bevat het IHP voorstellen voor renovatie en nieuwbouw van 5 schoolgebouwen. Hiermee willen gemeente en schoolbesturen de functionaliteit en kwaliteit van het gebouwenbestand verbeteren. De investeringen dienen bovendien duurzaam te zijn. Om dit mogelijk te maken verhoogt de gemeente de normbedragen met 25%.  Tenslotte creëert het IHP de mogelijkheid om Integrale Kindcentra (IKC’s) te realiseren. Bekijk hier het voorbeeld.