Een haalbaarheidsonderzoek analyseert of een project binnen de gestelde voorwaarden te realiseren is. Vaak gehanteerde toetsingscriteria zijn kosten, ruimte tijd, kwaliteit en draagvlak bij betrokkenen.

Een haalbaarheidsonderzoek helpt bij het maken van objectieve keuzes bij de uitvoering van een project. Er wordt geanalyseerd of een project binnen gestelde toetsingscriteria te realiseren is. Vaak gehanteerde toetsingscriteria zijn kosten, ruimte tijd, kwaliteit en draagvlak bij betrokkenen. Verschillende scenario’s worden tegen elkaar afgewogen. Het meest geschikte scenario kan vervolgens met een massastudie worden verbeeld, wat inzicht geeft in de ruimtelijke- en visuele gevolgen voor een locatie. Dit is met name belangrijk voor om de impact van een project op de stedenbouwkundige kwaliteit in een gebied zichtbaar te maken. De uitkomsten vormen de uiteindelijke basis voor het Programma van Eisen.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK – EEN REALISTISCHE KIJK OP UW PROJECT

Middels een haalbaarheidsonderzoek worden niet alleen ambities, maar ook mogelijkheden  onderzocht. Ambities kunnen niet altijd binnen de gestelde kaders uitgevoerd worden, er zijn soms ruimtelijke en financiële belemmeringen. Een wordt niet alleen geanalyseerd of uw oorspronkelijke ambities haalbaar zijn maar zoekt ook bij tegenvallende resultaten de grenzen op van wat mogelijk is. Zodoende ontstaat er ruimte om te komen tot een haalbaar en realistisch plan.

 

Een haalbaarheidsonderzoek wordt als volgt opgebouwd:

Ruimtelijke randvoorwaarden

  • Ruimtewensen gebruikers
  • Grootte beschikbare kavel
  • Stedenbouwkundige eisen kavel
  • Massastudie

Financiële randvoorwaarden

  • Budget
  • Investering
  • Verwachte exploitatiekosten
  • Doorlooptijd / planning
  • Mogelijke scenario’s
  • Draagvlak bij de participanten

 

 

VOORBEELD

Voor de voormalige gemeente Rijnwoude (nu Alphen a/d Rijn) en Mantum Onderwijs hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De School met de Bijbel van Mantum Onderwijs krijgt vervangende nieuwbouw in de vorm van een brede school in combinatie met nieuwbouw voor een sporthal. De haalbaarheid is beoordeeld op basis van vier invalshoeken: (1) het programma en samenwerkingspartners, (2) de ruimtelijke inpasbaarheid op beschikbare kavels, (3) de financiën en (4) overige aspecten. Vier scenario’s zijn onderzocht op haalbaarheid. Hier kunt u het onderzoek lezen.