Wat is een IKC?

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van ten minste 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om zich te ontwikkelen, te spelen en te leren. Het centrum biedt kinderen op vraag van de ouders een uitgebreid dagprogramma gedurende het hele jaar. Een IKC is een voorziening waarin ten minste organisaties voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in één organisatorische eenheid zijn samengevoegd onder één aansturing. Er is dus altijd sprake van één nieuwe organisatie.Meerdere partijen zetten zich in voor het stimuleren van initiatieven voor IKC’s. Het Kinderopvangfonds, De Kopgroep Wethouders voor Kindcentra, de PO-raad en de VNG zijn slechts enkele voorbeelden. Deze partijen publiceren veel onderzoeken, rapporten en andere informatie. Het is door de hoeveelheid en verdeeldheid van deze informatie lastig om een goed beeld te krijgen van de verschillende aspecten van IKC’s.

Onderwijskundige voordelen

Uit wetenschappelijk onderzoek van De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat de ontwikkeling van basisvaardigheden piekt vóór het vijfde levensjaar. In deze periode leggen kinderen de basis voor het ontwikkelen van taal- rekenen en sociale vaardigheden. De welbekende ‘Heckman Curve[2]’ laat zien dat de ‘return on investment’ bij het investeren in jongere kinderen hoog is. Elke euro die in de vroege ontwikkeling van kinderen wordt gestoken, levert de samenleving uiteindelijk het viervoudige op.

Edward Mehuish heeft een neurowetenschappelijke dimensie aan de Heckmancurve toegevoegd. Hij laat zien dat overheden het minst investeren in de eerste levensjaren van een mens, terwijl dit gezien het preventieve karakter van deze investeringen, het meeste rendement kan opleveren.

afbeelding1
Figuur 1: De Heckman Curve                 

Figuur 2: Het verschil tussen investering en ontwikkeling

Beleidsmatige voordelen

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in landen in integratie van ‘early childhood care and education (ECCE)’ in het onderwijs. Gebaseerd op ervaringen uit landen waar deze integratie is gerealiseerd formuleert het onderzoek enkele (potentiële) voordelen.

Het proces van integratie vormt een kans om de huidige praktijk van opvang en onderwijs ter discussie te stellen. Daarbij kunnen nieuwe ideeën, concepten en theorieën in praktijk worden gebracht. Beleid voor ECCE en onderwijs wordt op elkaar afgestemd. De realisatie van een sterk ECCE systeem dat op gelijke voet staat met onderwijs betekent een convergentie in opleidingsniveau, loon en andere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ontstaat er een positieve verandering in de maatschappelijke perceptie van ECCE en in de erkenning van de pedagogische waarde.

 

Het Kinderopvangfonds

Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting Kintent opgericht. De bestuursleden van Het Kinderopvangfonds zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de kinderopvangwereld en aanpalende sectoren. Zij hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur en vertegenwoordigen daarin dan ook geen andere organisaties. Het Kinderopvangfonds is eindig en heeft een tijdshorizon van ongeveer 10 tot 15 jaar. Het fonds is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Het Kinderopvangfonds wil bijdragen aan betere mogelijkheden voor kinderopvang in Nederland. Het Kinderopvangfonds richt zich op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.

Taskforce Kinderopvang

De Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs is een initiatief van de MO-groep Kinderopvang en het Kinderopvangfonds. De Taskforce bestaat verder uit belangrijke partijen in de kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties. In het eindrapport uit 2010 is een toekomstvisie op duurzame kinderopvang in samenwerking met het primair- en voortgezet onderwijs geformuleerd.

Andere Tijden in Opvang en Onderwijs

Andere Tijden in Opvang en Onderwijs is een initiatief van VOS/ABB, de MO-groep Kinderopvang, het Kinderopvangfonds en BoinK. Andere Tijden informeert en ondersteunt scholen over andere schooltijden en het ontwikkelen van integrale kindcentra.

Kopgroep Wethouders voor Kindcentra

De Kopgroep is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het project Andere Tijden in Opvang en Onderwijs. Aan de basis van het initiatief liggen het rapport van de Taskforce Kinderopvang Onderwijs. Een groeiende groep wethouders sluit zich bij het initiatief aan en wil de lokale regie op zich nemen om vaart te maken met het integreren van peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs.

Kindcentra 2020

Kindcentra 2020 is een samenwerking tussen een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs (het Pettelaar Overleg), de kopgroep kinderopvang, de kopgroep Wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds. Samen streven de partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar.

PACT

In het kwaliteitsproject PACT werken praktijk, wetenschap en beleid samen aan een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.