Wat is SBO & (V)SO?

Voor leerlingen met een beperking die het op de reguliere basisschool niet redden bestaat in Nederland het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Er wordt kort ingegaan op de definities van beide onderwijssoorten.

SBO

Het SBO is een combinatie van regulier basisonderwijs aangevuld met specifieke leer, gedrag- en opvoedingsexpertise. Het SBO is er met name voor leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en/of opvoedingsproblemen. De SBO-scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze kerndoelen te bereiken.

(V)SO

Het (V)SO biedt onderwijs aan leerlingen die specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebben. Het (V)SO is onderverdeeld in vier clusters*. De clusters komen overeen met verschillende soorten beperkingen.

Met de invoering van Passend Onderwijs is een tweedeling aan te brengen in de manier waarop deze clusters zijn georganiseerd:

  • De scholen voor cluster 1 en 2 zijn op landelijk niveau georganiseerd. Een landelijke commissie bepaalt of een leerling wordt geplaatst op een school voor cluster 1 of 2.
  • De scholen voor cluster 3 en 4 zijn op regionaal niveau georganiseerd. De scholen vormen samen met reguliere scholen en scholen voor basisonderwijs regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling wordt geplaatst op een school voor cluster 3 of 4.
Cluster 1

Kinderen met een visuele beperking.

Cluster 2

Dove en slechthorende kinderen.
Kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden.
Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie.

Cluster 3

Zeer moeilijk lerende kinderen.
Kinderen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen.
Langdurig zieke kinderen.
Kinderen met epilepsie.

Cluster 4

Zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.
Langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking.
Kinderen op pedologische instituten.