INTEGRAAL ACCOMMODATIEPLAN (IAP)

Een Integraal Accommodatieplan (IAP) formuleert een samenhangende visie op accommodaties voor wat betreft spreiding, gebouwentypologie, gebruik, kwaliteit, huurtarieven, onderhoudsafspraken en eigendomsconstructies.

Om effectief en efficiënt met het gebouwenbestand om te gaan ontwikkelen veel gemeenten (maar ook andere organisaties zoals woningcorporaties en schoolbesturen) integraal beleid voor hun maatschappelijke accommodaties.  Dit beleid wordt vormgegeven in een integraal accommodatieplan. De doelstellingen van een integraal accommodatieplan kunnen zijn:

  • Realiseren van samenhang in kwaliteit, huurtarieven, eigendomsconstructies en onderhoudsafspraken.
  • Afstemming van het voorzieningenaanbod op maatschappelijke veranderingen.
  • Realiseren van een meer functioneel en flexibel gebouwenbestand.
  • Waarborgen of komen tot een goede spreiding van accommodaties.
  • Optimaal verbinden van vraag en aanbod. Alle gebouwen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken hoe daar efficiënt en effectief gebruik van kan worden gemaakt.
  • Het beheersbaar maken van de bemoeienis van de gemeente voor wat betreft financiën, beheer, regie en coördinatie.
  • Komen tot een andere organisatie van beheer van gemeentelijke accommodaties: één centrale vastgoedorganisatie, verzelfstandiging of uitbesteden in regionaal verband of aan een professionele partij?

INTEGRAAL ACCOMMODATIEPLAN (IAP) – EENDUIDIG BELEID

Door het ontwikkelen van een integraal accommodatieplan ontstaat er eenduidig beleid. Gemeenten (of andere organisaties) zijn in staat om beslissingen t.a.v. hun huisvesting te nemen op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het integraal accommodatieplan. Dit zorgt voor consistente beslissingen. Bovendien zorgt het plan ervoor dat het beleid  helder is voor de organisaties waarmee de gemeente (of andere organisatie) een huisvestingsrelatie onderhoud. Daarnaast worden organisaties door het transparante en eenduidige beleid uniform en rechtvaardig behandeld

VOORBEELD

Voor de gemeente Sliedrecht hebben we een integraal accommodatieplan opgesteld. De gemeente Sliedrecht wil het gebruik van haar maatschappelijk vastgoed optimaliseren vanuit de gedachte ‘gebruik is belangrijker dan bezit’. Het gaat om tien gebouwen. Er zijn een vijftal scenario’s geformuleerd voor het optimaliseren van het vastgoed. Daarbij is het huidige vastgoed grondig geanalyseerd, zijn er uitgangspunten geformuleerd voor o.a. beheer, eigendom en verhuur en zijn er globale Programma’s van Eisen opgesteld voor de organisaties die gehuisvest moeten worden. Zodoende is gekomen tot een optimale herschikking van gebouwen. Van de tien gebouwen worden er vijf afgestoten. De overige vijf gebouwen die in de portefeuille blijven kunnen op een kwalitatief goede en kwantitatief efficiënte wijze de organisaties huisvesten. Voor een integraal accommodatieplan klikt u hier.