Opdracht:

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP-PO)

Opdrachtgever:

Gemeente Westland

Doorlooptijd:

2016, 2017

Activiteiten:

  • Herijken visie op onderwijshuisvesting
  • Herijken beleidsuitgangspunten voor onderwijshuisvesting
  • Analyseren van trends en ontwikkeling in onderwijshuisvesting
  • Analyseren van de huisvestingscapaciteit en gymnastiekcapaciteit
  • Formuleren toekomstbestendige huisvestingsoplossingen per kern

Het Westland heeft een Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over o.a. nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Als onderlegger van het Masterplan heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Westland, waarin de visie en de uitgangspunten voor het Masterplan zijn omschreven. 

DOELSTELLING 

Het herijken van de visie en de uitgangspunten van het IHP en het actualiseren van het Uitvoeringsprogramma 2014. Het Uitvoeringsprogramma 2016 omschrijft de inzet van het beleid en de concrete planvorming voor de periode 2018-2022 en geeft een doorkijk naar de planning tot 2026. Het resultaat is een strategische en planmatige aanpak van de te realiseren projecten.

 

Herman Broeren Monster

AANPAK

Het Uitvoeringsprogramma en de uitgangspunten en visie van het IHP komen bottom-up tot stand in het Westland. Er is gestart met een inventarisatie en actualisatie van de basisgegevens (prognose, capaciteit e.d.). Met de schoolbesturen zijn alle onderwerpen en gewenste huisvestingsoplossingen in individuele gesprekken en gezamenlijke sessies besproken. In gezamenlijke sessies is een integrale afweging gemaakt tussen de gewenste oplossingen en is per onderwerp een ambitie geformuleerd. De resterende oplossingen en onderwerpen zijn vertaald in scenario’s. Op basis van de gekozen oplossingen en ambities zijn nieuwe uitgangspunten en een nieuwe visie geformuleerd.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.