Opdracht:

Haalbaarheidsonderzoek naar een brede school met een sportvoorziening

Opdrachtgever:

Schoolbestuur Mantum Onderwijs

Doorlooptijd:

2013, 2014

Activiteiten:

  • Concept (visie en samenwerkingspartners)
  • Ruimtelijke vormgeving (PVE)
  • Ruimtelijke inpasbaarheid (massastudie)
  • Financiën (investeringen & budgetten)

In de kern Benthuizen (3.300 inwoners) van de voormalige gemeente Rijnwoude (nu Alphen aan den Rijn) staat de School met de Bijbel. De School en kinderopvang Junis willen een brede school realiseren in Benthuizen. De gemeente wil hier graag een sportvoorziening aan toevoegen – als vervanging van de bestaande sporthal De Hil.

De gemeente, Junis en de school hebben besloten de haalbaarheid van deze plannen te onderzoeken. Hierbij zou moeten worden gekeken naar het programma en samenwerkingspartners, de ruimtelijke inpasbaarheid op beschikbare kavels en financiën.

DOELSTELLING

De haalbaarheid onderzoeken van nieuwbouw van een brede school voor de School met de Bijbel in combinatie met een sporthal in Benthuizen.

AANPAK

Voor de uitvoering van het Haalbaarheidsonderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens is het onderzoek van start gegaan.

Programma van Eisen
Er is een Programma van Eisen (PVE) opgesteld voor een brede school met een sportvoorziening in drie varianten: met sporthal, met sportzaal en met gymzaal. Daarnaast is ook een PVE opgesteld voor een brede school zonder sportvoorziening.

Locatiestudie
Door een stedenbouwkundig bureau is vervolgens onderzocht welke op beschikbare locaties dit programma inpasbaar is. Dit resulteerde in vier potentiele locaties. Deze vier locaties zijn vervolgens beoordeeld op geschiktheid. Daarbij is gekeken naar ruimtelijke kwaliteit en verkeersaspecten.

Financiële doorrekening
Op basis van het PVE en de locatiestudie is per locatie een financiële raming gemaakt. Met de uitkomsten van deze drie onderzoeken is de haalbaarheid van het plan beoordeeld

Eindrapportage
Op basis van de drie invalshoeken (het programma en samenwerkingspartners, de ruimtelijke inpasbaarheid op beschikbare kavels en financiën) is vervolgens de haalbaarheid van het plan beoordeeld.

RESULTAAT

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is aan de gemeenteraad van de voormalige gemeente Rijnwoude (waar de kern Benthuizen onderdeel van uitmaakte) voorgesteld om het scenario brede school met gymzaal verder uit te werken. Omdat de gemeente Rijnwoude in 2014 is gefuseert met Alphen aan den Rijn en Boskoop wordt het haalbaarheidsonderzoek in 2014 ook aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente voorgelegd.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.