Opdracht:

Opstellen Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs

Opdrachtgever:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Doorlooptijd:

2015

Activiteiten:

  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente Integrale Huisvestingsplannen (IHP).
De gemeente werkt al een aantal jaren met een IHP in de vorm van een uitvoeringsplan. De ambitie is echter om het nieuwe IHP een meer strategisch karakter te geven waarbij vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes worden gemaakt.

DOELSTELLING

Een IHP opstellen waarin op basis van beleidsuitgangspunten voor de periode 2015-2018 benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting voor het Primair Onderwijs (PO) zijn uitgewerkt. Daarnaast moet een doorkijk tot het jaar 2025 een beeld geven welke gebouwen in die periode voor vervanging in aanmerking komen. Ook moeten trends en ontwikkelingen in het PO in het IHP worden opgenomen. Met het opstellen van het IHP wil de gemeente ad hoc huisvestingsaanvragen van schoolbesturen voorkomen, de kwaliteit en een deugdelijke spreiding van het voorzieningenniveau waarborgen en desinvesteringen voorkomen.

 

AANPAK

Het IHP is opgesteld in zorgvuldig overleg met de gemeente en de schoolbesturen. Schoolbesturen en gemeente hebben daarbij gezamenlijk speerpunten aangedragen en hun visie op onderwijs en onderwijshuisvesting geformuleerd. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting zijn besproken. De kwaliteit van de gebouwen is geëvalueerd, de ruimtetekorten en overschotten zijn geanalyseerd en de leerlingenstromen in beeld gebracht. Op een onderwijsvisie-dag zijn aanvullende ideeën opgehaald bij directeuren, maatschappelijke partners, ouders en raadsleden. Ook zijn kinderen van een basisschool ondervraagd over hun wensen voor schoolgebouwen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen beleid.

RESULTAAT

In het IHP zijn volumeafspraken gemaakt. Deze afspraken stellen een maximum aan het aantal leerlingen dat een school mag inschrijven. Hierdoor wordt een goede spreiding van scholen geborgd en voorkomen dat er bij de ene school uitbreiding nodig is, terwijl op een naburige school leegstand ontstaat.

Het IHP bevat voorstellen voor renovatie en nieuwbouw van 5 schoolgebouwen. Hiermee willen gemeente en schoolbesturen de functionaliteit en kwaliteit van het gebouwenbestand verbeteren. De investeringen dienen bovendien duurzaam te zijn. Om dit mogelijk te maken verhoogt de gemeente de normbedragen met 25% verhoogd.  Tenslotte creëert het IHP de mogelijkheid om IKC’s te realiseren.

Het opgestelde IHP is een groeidocument. Het zal periodiek worden geactualiseerd om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Ook de actualisatie van het IHP zal in overleg met alle betrokken partijen worden uitgevoerd.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.