Opdracht:

Opstellen Integraal Huisvestingplan Voortgezet Onderwijs

Opdrachtgever:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Doorlooptijd:

2015, 2016

Activiteiten:

  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening

Meer lezen over het IHP  Voortgezet Onderwijs Leidschendam Voorburg?

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO).

Download het PDF rapport

De gemeente werkt al een aantal jaren met een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO) in de vorm van een uitvoeringsplan. De ambitie is echter om het nieuwe IHP-VO een meer strategisch karakter te geven waarbij vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes worden gemaakt.

DOELSTELLING 

De gemeente streeft naar optimale voorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Daarbij is ook van belang dat er balans is tussen de voorzieningen in Leidschendam-Voorburg en de voorzieningen in de regio. Het IHP biedt de gemeente en de schoolbesturen daartoe het beleidsmatig kader.

.

AANPAK

Het IHP wordt opgesteld in zorgvuldig overleg met de gemeente en de schoolbesturen.  Het project start met het concretiseren van de doelstelling, het proces en de werkwijze. Er vindt hierover afstemming plaats met de interne (gemeentelijke organisatie) en externe (schoolbesturen) betrokkenen.

De gegevens over de scholen worden verzameld. Hierbij gaat het om gegevens over de gebouwen (capaciteit, BVO’s, medegebruik, verhuur), nieuw- of verbouwplannen en leerlingenprognoses. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd in kaarten en tabellen.

In vijf sessies met de gemeente en de schoolbesturen brengen we de visies en de ambities van beide partijen in beeld. De visies en ambities worden geconcretiseerd in projecten. De gemeente en de schoolbesturen fungeren als inhoudelijk klankbord voor het ontwikkelen van het IHP: het droombeeld, de visie, de scenario’s voor de korte termijn (2016-2019) en de doorkijk naar de lange termijn (tot 2035) inclusief financiële vertaling. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting worden besproken.

De input uit de analyse en de gezamenlijke sessie worden uitgewerkt in het nieuwe IHP-VO.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.