Opdracht:

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair en Voortgezet Onderwijs in Hellevoetsluis.

Opdrachtgever:

Gemeente Hellevoetsluis

Doorlooptijd:

2020

Activiteiten:

  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening

Meer lezen over het IHP Primair en Voortgezet Onderwijs Hellevoetsluis?

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair en Voortgezet Onderwijs omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2020-2022. 

Download het PDF rapport

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair en Voortgezet Onderwijs in Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis vindt onderwijs belangrijk voor de samenleving. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente een Integraal Huisvestingsplan voor het Primair en Voortgezet Onderwijs voor de periode 2020-2022.

Doelstelling

Met het opstellen van dit IHP wil de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang gericht onderwijshuisvestingsbeleid voeren, strategische keuzes maken en besluiten integraal afwegen. Het doel is een IHP dat zorgt voor een planmatige aanpak en een inhoudelijk en beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: zowel ruimtelijk, kwalitatief als financieel. Daarnaast wil de gemeente een doorkijk geven naar de ontwikkelingen tot 2034 en in beeld brengen welke schoolgebouwen in deze periode in aanmerking komen voor vervanging.

Wielewater Dagopvang locatie

Aanpak

Het IHP Primair en Voortgezet Onderwijs Hellevoetsluis is opgesteld in zorgvuldig overleg met de gemeente, schoolbesturen en kinderopvang. Allereerst zijn er leerlingenprognoses en gebouwgegevens aangeleverd door de gemeente en getoetst bij de schoolbesturen. Ook zijn de behoeftes en mogelijkheden per school geïnventariseerd. Daarnaast zijn de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs en onderwijshuisvesting geanalyseerd.

Met schoolbesturen in het Primair onderwijs en organisatie voor kinderopvang zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om te komen tot integrale kindcentra. Daarnaast is er in overleg met schoolbesturen in het Voortgezet onderwijs onderzocht wat de mogelijkheden voor (verdergaande) samenwerkingsverbanden tussen scholen zijn. De uitkomsten uit de analyses en de overleggen zijn uitgewerkt in het IHP Primair en Voortgezet Onderwijs Hellevoetsluis.

Resultaat

Het resultaat is een IHP dat de te realiseren projecten en bijbehorende budgetten beschrijft voor de periode 2020-2022 met een doorkijk naar 2034. Daarbij is duidelijk welke eisen aan de huisvesting worden gesteld. Ook stelt het IHP voor om in te zetten op goed, divers, gespreid en verbindend onderwijs. En het inzetten op toekomstbestendige en duurzame huisvesting.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.