Opdracht:
Opstellen Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam Voorburg

Doorlooptijd:
2018-2019

Activiteiten:

  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening

Meer lezen over het IHP Primair Onderwijs Leidschendam Voorburg?

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs omschrijft de inzet van beleid tot het jaar 2034. 

Download het PDF rapport

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente Integrale Huisvestingsplannen (IHP). Het IHP Leidschendam-Voorburg heeft een strategisch karakter omdat zij keuzes maakt vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische overwegingen.

DOELSTELLING 

Een IHP opstellen waarin op basis van beleidsuitgangspunten voor de periode 2019-2023 de investeringen in de huisvesting voor de scholen zijn uitgewerkt. Daarnaast moet een doorkijk tot het jaar 2034 een beeld geven welke gebouwen op termijn voor vervanging in aanmerking komen. Ook trends en ontwikkelingen in het PO vinden hun plaats in het IHP. Met het opstellen van het IHP wil de gemeente ad hoc huisvestingsaanvragen van schoolbesturen voorkomen, de kwaliteit en een deugdelijke spreiding van het voorzieningenniveau waarborgen en desinvesteringen voorkomen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP-PO) in Voorschoten
BO Zonnewijzer
Maria Bernadette

AANPAK

Het IHP Leidschendam-Voorburg is opgesteld in zorgvuldig overleg met de gemeente en de schoolbesturen. Schoolbesturen en gemeente hebben daarbij gezamenlijk speerpunten aangedragen en hun visie op onderwijs en onderwijshuisvesting geformuleerd. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting zijn besproken. De kwaliteit van de gebouwen is geëvalueerd, de ruimtetekorten en overschotten zijn geanalyseerd en de leerlingenstromen in beeld gebracht. Op een onderwijsvisie-dag zijn aanvullende ideeën opgehaald bij directeuren, maatschappelijke partners, ouders en raadsleden. Ook zijn kinderen van een basisschool ondervraagd over hun wensen voor schoolgebouwen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen beleid.

RESULTAAT IHP LEIDSCHENDAM-VOORBURG

In het IHP zijn volumeafspraken gemaakt. Deze afspraken stellen een maximum aan het aantal leerlingen dat een school mag inschrijven. Hierdoor wordt een goede spreiding van scholen geborgd en voorkomen dat er bij de ene school uitbreiding nodig is, terwijl op een naburige school leegstand ontstaat.

Het IHP bevat voorstellen voor renovatie en nieuwbouw van 6 schoolgebouwen en een voorlopige lijst van scholen die mogelijk in aanmerking komen voor nieuwbouw. Hiermee willen gemeente en schoolbesturen de functionaliteit en kwaliteit van het gebouwenbestand verbeteren. De investeringen dienen bovendien duurzaam te zijn.  Tenslotte creëert het IHP de mogelijkheid om IKC’s te realiseren.

Het opgestelde IHP is een groeidocument. Het zal periodiek worden geactualiseerd om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Ook de actualisatie van het IHP zal in overleg met alle betrokken partijen worden uitgevoerd.

Céline van der Weijden

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.