Opdracht:

Opstellen Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Opdrachtgever:

Gemeente Voorschoten

Doorlooptijd:

2020

Activiteiten:

  • Analyse van te verwachten inkomsten en uitgaven
  • Bepalen van ruimtebehoefte en beleidsuitgangspunten
  • Analyse van capaciteit, leegstand, leeftijd en boekwaarde
    van gebouwen
  • Onderzoek naar mogelijkheden tot clustering
  • Ontwikkeling van scenario’s in gezamenlijke sessies
    met schoolbesturen

Meer lezen over het IHP Primair Onderwijs Voorschoten?

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs (PO) omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2020-2022. 

Download het PDF rapport

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Voorschoten. Dit IHP beschrijft de te realiseren projecten en bijbehorende budgetten voor de periode 2020-2022 met een doorkijk naar 2035. De gemeente Voorschoten investeert veel in haar onderwijshuisvesting. Volgens de gemeente zijn er toch nog aandachtspunten op het gebied van  onderwijshuisvesting.

DOELSTELLING

Het doel is een IHP dat zorgt voor een planmatige aanpak en een inhoudelijk en beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast wil de gemeente een doorkijk geven naar de ontwikkelingen tot 2035. Hier wordt in beeld gebracht welke schoolgebouwen in deze periode in aanmerking komen voor vervanging. De gemeente wil in samenwerking met de schoolbesturen inzicht krijgen in de behoefte aan onderwijshuisvesting.

Met dit IHP wil de gemeente investeren in de relatie met de schoolbesturen. Het IHP beschrijft daarom de belangen van zowel de schoolbesturen als de gemeente.

Integraal Huisvestingsplan (IHP-PO) Voorschoten
Voorschoten

AANPAK

Er is gekeken naar de onderwijshuisvestingsvisie, huidige kwaliteit en capaciteit van de gebouwen, de leerlingenprognoses en toekomstige ruimtebehoefte. Er is een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs en onderwijshuisvesting.

Er is vooral aandacht gegeven aan de noodzaak van een goed onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeente heeft de laatste jaren bezuinigd op haar uitgaven en is terughoudend in haar investeringsbeleid. Iedereen is ervan overtuigd dat blijven investeren in onderwijshuisvesting noodzakelijk is.

RESULTAAT

Het resultaat is een IHP dat door alle betrokkenen gezien wordt als een goed richtinggevend document voor onderwijsbeleid en investeringen in de onderwijshuisvesting. In maart 2020 is dit IHP ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Unaniem heeft de raad ingestemd met het IHP . Het IHP wordt elke 4 jaar geactualiseerd. Inmiddels is de uitvoering opgestart.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.