Opdracht:

Opstellen Integraal Huisvestingplan Putten

Opdrachtgever:

Gemeente Putten

Doorlooptijd:

2017, 2018

Activiteiten:

  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening
Gemeente Putten - Integraal Huisvestingsplan

Meer lezen over het IHP Primair en Voorgezet Onderwijs in Putten?

Dit Integrale Huisvestingsplan (IHP) van  omschrijft de inzet van beleid tot 2022.

Download het PDF rapport!

De gemeente wil  het Integraal Huisvestingsplan Putten uit 2014 breed actualiseren. Hiervoor zijn drie aanleidingen. Allereerst de bouw van de nieuwe wijk Rimpeler. Daarnaast de ontwikkelingen rond de basisschool De Akker. En ten slotte de wens voor een breder onderwijsaanbod van VO-school Groevenbeek. Bovendien wil de gemeente het Integrale Huisvestingsplan Putten een meer strategisch karakter te geven door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen onderbouwde keuzes te maken.

DOELSTELLING 

Een uitwerking van de investeringen in onderwijshuisvesting vanuit beleidsuitgangspunten tot 2022. Een doorkijk welke gebouwen tot 2033 voor vervanging dan wel renovatie in aanmerking komen. Ook moeten trends en ontwikkelingen in IHP worden opgenomen. Met het opstellen van het IHP wil de gemeente ad-hoc-huisvestingsaanvragen van schoolbesturen voorkomen, investeringen in duurzaamheid stimuleren en de kwaliteit van het voorzieningenniveau waarborgen

PROO - De Korenbloem
CNS - De Akker

AANPAK

Het Integraal Huisvestingsplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de schoolbesturen. Daarbij is gestart met het definiëren van de doelstelling, het proces en de werkwijze. Vervolgens zijn knelpunten geïnventariseerd. Daarbij bleken belangrijke thema’s renovatie, normkosten, duurzaamheid IKC’s en brede scholen. Ook zijn de basisgegevens geanalyseerd (leerlingaantallen, prognoses, medegebruik, bouwplannen, capaciteit). En trends en ontwikkelingen in beeld gebracht die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting. Ten slotte de mogelijke huisvestingsoplossingen besproken.

Het geheel is vervolgens vertaald in scenario’s. Er is daarbij een integrale afweging gemaakt tussen de gewenste korte termijn (2018-2022) en lange termijn (tot 2033).
De uitkomsten van de sessies zijn uitgewerkt in het nieuwe Integrale Huisvestingsplan Putten.

RESULTAAT

Het resultaat is een lange termijn plan. Met een beschrijving van de te realiseren projecten en bijbehorende budgetten. Daarbij is duidelijk welke eisen aan de huisvesting worden gesteld. Ad hoc huisvestingsaanvragen en desinvesteringen worden hiermee voorkomen.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.