Opdracht:

Integraal Huisvestingsplan (IHP-PO) in Voorschoten

Opdrachtgever:

Gemeente Zwijndrecht

Doorlooptijd:

2012, 2013

Activiteiten:

 • Analyse van te verwachten inkomsten en uitgaven
 • Bepalen van ruimtebehoefte en beleidsuitgangspunten
 • Analyse van capaciteit, leegstand, leeftijd en boekwaarde
  van gebouwen
 • Onderzoek naar mogelijkheden tot clustering
 • Ontwikkeling van scenario’s in gezamenlijke sessies
  met schoolbesturen

De onderwijshuisvesting in Zwijndrecht heeft een aantal uitdagingen welke vragen om een visie voor de langere termijn.

 • Leegstand en de disbalans daarin tussen verschillende wijken;
 • Hoge leeftijd van schoolgebouwen;
 • Hoge boekwaarden bij enkele schoolgebouwen;
 • Weinig financiële middelen;
 • Groot ruimtetekort bij de reformatorische school De Wegwijzer.

Bovenstaande uitdagingen hebben ertoe geleid dat het college besloten heeft een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Zwijndrecht op te stellen.

Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs in Zwijndrecht
Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs in Zwijndrecht
Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs in Zwijndrecht

DOELSTELLING

De IHP moet een meerjarenperspectief bieden voor de periode 2013-2027 en een korte termijn (4 jaar) perspectief voor komende jaren. De IHP dient uitvoerbaar te zijn binnen de financiële kaders van de gemeente en tot stand te komen in samenspraak met de schoolbesturen voor het primair onderwijs en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente. Het doel is het realiseren van een huisvestingsplan dat met optimale inzet van de minimale financiële middelen leidt tot:

 • Minder leegstand in vooral de wijken Nederhoven, Heer Oudelands Ambacht en Noord;
 • Een lagere gemiddelde leeftijd van gebouwen;
 • Clustering & grotere schoollocaties;
 • Een oplossing voor het ruimtetekort van De Wegwijzer.

AANPAK

In opdracht van de gemeente heeft Vastgoeddialoog een analyse van de huidige situatie gemaakt. Daarbij zijn gegevens verzameld en geverifieerd over de gebouwen (capaciteit, bruto vloeroppervlak, medegebruik, verhuur), nieuw- of verbouwplannen en prognoses. Vervolgens zijn er individuele gesprekken gevoerd met schoolbesturen waarin wensen zijn geïnventariseerd en is gevraagd naar hun visie op de onderwijshuisvesting. De opbrengst is gebundeld in een startnotitie.

In drie gezamenlijke sessies met de gemeente en de schoolbesturen is gekeken welke mogelijke scenario’s er zijn om te komen tot huisvesting met minder leegstand, lagere leeftijd van gebouwen en een oplossing voor De Wegwijzer tegen minimale kosten.

RESULTAAT

In het IHP wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange termijn. Op de korte termijn willen de gemeente en de schoolbesturen een definitieve oplossing vinden voor De Wegwijzer met uitvoering binnen afzienbare termijn. Voor de lange termijn wordt een visie ontwikkeld waar huisvestingsoplossingen aan moeten voldoen. Daarbij wordt de tijd genomen om strategische keuzes te maken.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.