Opdracht:

Actualiseren Masterplan / Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP-PO)

Opdrachtgever:

Gemeente Westland

Doorlooptijd:

2015

Activiteiten:

  • Analyseren krimp, Passend Onderwijs,
  • Analyseren Brede School-ontwikkeling en doordecentralisatie onderhoud
  • Bepalen toekomstige behoefte en beleidsuitgangspunten
  • Vertaling beleid en ontwikkelingen in huisvestingsplan

Het Westland heeft een Masterplan Onderwijshuisvesting. Het Masterplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten.

Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over onder andere nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Het Masterplan wordt periodiek in samenwerking met de schoolbesturen geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden vraag en aanbod van de onderwijsvoorzieningen opnieuw op elkaar afgestemd. 

DOELSTELLING

Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2016-2019 moet worden geactualiseerd. Daarbij is de doelstelling van de actualisatie om te komen tot een concreet uitvoeringsprogramma voor de periode 2016-2019. Daarnaast moet er op basis van de huidige kennis een concept-uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2023 worden opgesteld.

AANPAK

Leerlingenprognoses en gebouwgegevens zijn aangeleverd door de gemeente en getoetst met de schoolbesturen. In plenaire bijeenkomsten met de schoolbesturen is zijn huisvestingsvraagstukken in een open en kritische sfeer besproken. Parallel aan de plenaire bijeenkomsten is het IHP ontwikkeld en in rapportvorm uitgeschreven. Zodoende is gaandeweg draagvlak gecreëerd voor de inhoud van het IHP.

RESULTAAT

Een geactualiseerd Masterplan onderwijshuisvesting, met daarin een uitvoeringsprogramma voor de periode 2016-2019 en een concept-uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2023.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.