Opdracht:

Nieuwbouw basisschool de Pius X, kinderdagopvang, TSO en Peuterspeelzaalwerk

Opdrachtgever:

Schoolbestuur Panta Rhei

Doorlooptijd:

2016, 2017

Activiteiten:

  • Formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
  • Opstellen van een huisvestingsconcept
  • Een concrete omschrijving per ruimte geven
  • Rekening houden met specifieke kwaliteitseisen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ICT

De Pius X is een basisschool in de wijk Voorburg-West. De school heeft recht op vervangende nieuwbouw. De Pius X wordt waarschijnlijk herbouwd op de huidige locatie. Voor de nieuwbouw dient een Programma van Eisen Pius X (PvE) te worden opgesteld. Bij het opstellen van dit PvE wil de Pius X opnieuw kijken naar haar visie op onderwijs: wat is de school van de toekomst?

DOELSTELLING

  • Een gezamenlijke visie op onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt geformuleerd;
  • De organisatie en inrichting van het onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt beschreven;
  • De inrichting van het onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt vertaald naar een huisvestingsconcept (vlekkenplan en ruimtetabel);
  • Het huisvestingsconcept wordt geconcretiseerd in een functionele en relationele omschrijving per ruimte.
Integraal Huisvestingsplan (IHP-PO) in Voorschoten
Voorschoten - De Regenboog
Voorschoten

AANPAK

Het PvE komt bottom-up tot stand. Om te komen tot een gedragen PvE is een stapsgewijs en interactief proces gestart. Er zijn projectgroepen gestart om in een aantal bijeenkomsten stapsgewijs het PvE vorm te geven. Er is gestart met het beschrijven van de visies op onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en samenwerking.  De verzameling van ruimten wordt vervolgens vertaald in een vlekkenplan en een huisvestingsconcept. Daarnaast zijn kwaliteitseisen in het PvE opgenomen.

Naast het traject met de projectgroepen zijn er aparte trajecten gelopen met vier werkgroepen. De werkgroepen zijn in gelegenheid gesteld om input te leveren en het PvE te controleren.

RESULTAAT

Een Programma van Eisen waar een gezamenlijke visie op onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is vertaald naar een concrete huisvestingsopgave.

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.