Opdracht:

Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor 3 ZML-scholen en twee zorgpartners

Opdrachtgever:

PCOU, De Meerking en ’s Heeren Loo Onderwijs

Doorlooptijd:

2016

Activiteiten:

  • Formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs, zorg en samenwerking
  • Opstellen van een huisvestingsconcept
  • Beschrijven functionele eisen per ruimte beschrijven
  • Rekening houden met kwaliteitseisen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ICT

De dr. A. van Voorthuysenschool, de Koningin Emmaschool en de ZML-VSO Lasenberg zijn drie scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in Amersfoort. De scholen kennen sinds een aantal jaren een verbrede toelating voor Meervoudig Gehandicapten. Het gebouw de scholen is verouderd en niet-functioneel. De scholen komen in aanmerking voor nieuwbouw op de huidige locatie.

In het nieuwe gebouw gaan de scholen nauw samenwerken met elkaar en met hun zorgpartners (Amerpoort en ‘s Heeren Loo). Dit om de leerling optimaal onderwijs en zorg te kunnen bieden. Hiervoor is in samenwerking met de zorgpartners een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.

DOELSTELLING 

Formuleer samen met de scholen en de zorgpartners een PvE.

  • Het PvE definieert de bouwopgave voor de architect
  • Het PvE is onderdeel van de contractstukken

.

2016 - Vosheuvel

AANPAK

Het Programma van Eisen Speciaal Onderwijskomt bottom-up tot stand. Om te komen tot een gedragen Programma van Eisen Speciaal Onderwijs is een stapsgewijs en interactief proces gestart. Er zijn drie projectgroepen gestart: één SO, één VSO en één Zorg. Per projectgroep is in zeven bijeenkomsten stapsgewijs het PvE vormgeven. Er is gestart met het beschrijven van de visies op onderwijs, zorg en samenwerking. Daarna is in de projectgroepen de schooldag van de kinderen en het personeel beschreven. Hierdoor vertellen de projectgroepen precies welke activiteiten plaatsvinden, welke ruimte hierbij hoort en welke eisen aan de ruimte worden gesteld. De verzameling van ruimte wordt vervolgens vertaald in een vlekkenplan en een huisvestingsconcept. Daarnaast zijn kwaliteitseisen toegevoegd.

Naast het traject met de projectgroepen zijn er aparte trajecten gelopen met de teams (docenten etc.) en de ouders van de scholen (MR). De teams en de ouders zijn (verspreid over drie contactmomenten) in de gelegenheid gesteld om input te leveren en het Programma van Eisen Speciaal Onderwijs te controleren.

RESULTAAT

Een Programma van Eisen Speciaal Onderwijs waar een gezamenlijke visie op onderwijs, zorg en samenwerking is vertaald naar een concrete huisvestingsopgave

Anton de Jong

Anton de Jong

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.