Opdracht:

Het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid
van de capaciteit en functionaliteit van schoolgebouwen

Opdrachtgever:

Rekenkamer K-5 Gemeenten

Doorlooptijd:

2013, 2014

Activiteiten:

  • Inventariseren basisgegevens
  • Toetsen capaciteit en visualisatie m.b.v. kaarten
  • Beoordelen functionaliteit gelet op ontwikkelingen in het onderwijs
  • Interviews met schoolbesturen en gemeenten

Sinds 2001 werken de gemeenten Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist uit de Krimpenerwaard samen onder de naam K5. Onderwijshuisvesting is al een aantal jaren een taak van de K5-organisatie. De rekenkamer wil daarom het huisvestingsbeleid evalueren. Directe aanleiding is de vergrijzing. Door de vergrijzing loopt het aantal leerlingen van de K5-gemeenten terug. Om deze terugloop van leerlingen goed op te vangen is adequaat onderwijshuisvestingsbeleid nodig.

DOELSTELLING

Doelstelling van het onderzoek is de doeltreffendheid en de doelmatigheid en toekomstbestendigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid te evalueren. Daarbij horen ook aanbevelingen voor eventuele verbetering. De resultaten worden tijdens de interviews voorgelegd aan de gemeente en de schoolbesturen. Door middel van interviews met de gemeenten en de schoolbesturen ontstaat naast de analyse ook een visiegericht traject.

AANPAK

In een plan van aanpak zijn door de rekenkamer planning, doelstelling, vraagstelling en terugkoppelmomenten vastgesteld. Bij het samenwerkingsverband K5 en bij de afzonderlijke gemeente wordt basisinformatie opgevraagd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: basisgegevens per schoolgebouw (NAW-gegevens, capaciteit, medegebruik, verhuur), actuele leerlingenaantallen en leerlingprognoses en nieuw- of verbouwplannen.

Met behulp van de meest recente leerling-telling kan de huidige en toekomstige capaciteit beoordeeld worden. Deze analyse wordt vastgelegd in tabellen en gevisualiseerd in kaarten. Samen met de Rekenkamer wordt aan de hand van plattegronden een quick-scan uitgevoerd ter beoordeling van de functionaliteit van de schoolgebouwen. Aan het onderzoek wordt een verdieping toegevoegd door het houden van interviews met de gemeenten en de schoolbesturen van het primair onderwijs. Deze interviews verzekeren dat bij de beoordeling van het onderwijshuisvestingsbeleid ook de bevindingen, plannen en wensen van de schoolbesturen worden meegenomen. De bevindingen uit de vorige stappen worden ten slotte in rapportvorm uitgeschreven.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.