Opdracht:

Onderzoek naar de relatie tussen schoolkeuze en de kwaliteit van schoolgebouwen 

Opdrachtgever:

Stadsdeel Amsterdam Nieuw West

Doorlooptijd:

2013

Activiteiten:

  • Dataverzameling
  • Verkennend en kwalitatief onderzoek
  • Interviews met schoolleiders en ouders
  • Beoordeling huisvestingskwaliteit
Amsterdam-West Schoolgebouwen en schoolkeuze

De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het rapport over schoolgebouwen en schoolkeuze in Amsterdam Nieuw West.

Download hier het PDF rapport

ACHTERGROND

Er is soms discussie over de vraag of gemeenten veel of weinig beleidsruimte hebben ten aanzien van onderwijshuisvesting, maar er is wel overeenstemming over het feit dat het een van de onderwijsterreinen is waarop de gemeentelijke overheid hoe dan ook invloed kan uitoefenen. Die invloed is belangrijk, omdat een goed en adequaat schoolgebouw immers een belangrijke voorwaarde is voor goed onderwijs en goede leerprestaties.

VRAAGSTELLING

Het stadsdeel Amsterdam Nieuw West wil meer weten over de relatie tussen schoolkeuze en de kwaliteit van schoolgebouwen. VastgoedDialoog heeft de opdracht gekregen voor een verkennend onderzoek. Het doel van het onderzoek is, te achterhalen of de onderwijshuisvesting van een dus danige kwaliteit kan worden gemaakt dat het ouders positief beïnvloedt bij het maken van de schoolkeuze van hun kinderen.

 

AANPAK

Tegen die achtergrond hebben zijn er onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Speelt de kwaliteit van schoolgebouwen een rol bij de keuze van ouders voor een basisschool (in Amsterdam Nieuw West)?
  • Hoe wordt die kwaliteit beoordeeld door de gebruiker?

Voor het onderzoek hebben we schoolleiders en ouders geïnterviewd. Beide groepen zijn ondervraagd over de rol die de huisvestingskwaliteit speelt bij keuzemotieven van ouders. In de interviews met de schoolleiders hebben we hen bovendien de kwaliteit van het gebouw laten beoordelen. Deze beoordeling is gecombineerd met de observatie door een onafhankelijke deskundige.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.