Opdracht:
Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP-PO)

Opdrachtgever:
Gemeente Westland

Doorlooptijd:
2014-2015

Activiteiten:

  • Herijken visie op onderwijshuisvesting
  • Herijken beleidsuitgangspunten voor onderwijshuisvesting
  • In beeld brengen van trends en ontwikkelingen
  • Analyseren van de capaciteit en de huisvestingsvraagstukken
  • Bepalen van toekomstbestendige huisvestingsoplossingen per kern

Het Westland heeft een integraal huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs. Het integraal huisvestingsplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten en een efficiënte inzet van middelen.

Het integraal huisvestingsplan uit 2014 ging uit van krimp in leerlingenaantallen, maar dit uitgangspunt is achterhaald door het besluit om de komende 15 jaar 7.500 woningen te bouwen. Een actualisatie is dus nodig. Daarnaast willen de gemeente en de schoolbesturen willen de actualisatie aangrijpen vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te maken. Met de schoolbesturen worden vervolgens uitvoeringsafspraken gemaakt over onder andere nieuwbouw, renovatie, binnenklimaat (frisse scholen) en passend onderwijs.

DOELSTELLING

Actualiseren van het integraal huisvestingsplan 2014. Het integraal huisvestingsplan 2016 omschrijft de inzet van het beleid en de concrete planvorming voor de periode 2018-2022 en geeft een doorkijk naar de planning tot 2026. Resultaat is een strategische en planmatige aanpak met een beschrijving van de te realiseren projecten.

AANPAK

Het integraal huisvestingsplan komt bottom-up tot stand in het Westland. Er is gestart met een inventarisatie en actualisatie van de basisgegevens (prognose, capaciteit e.d.). Met de schoolbesturen zijn alle onderwerpen en gewenste huisvestingsoplossingen in individuele gesprekken en gezamenlijke sessies besproken. In gezamenlijke sessies is een integrale afweging gemaakt tussen de gewenste oplossingen en is per onderwerp een ambitie geformuleerd. Deze zijn vervolgens vertaald in scenario’s. Op basis van de gekozen oplossingen en ambities zijn nieuwe uitgangspunten en een nieuwe visie geformuleerd.

Onno Martens

Onno Martens

Meer over dit project weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.